Preguntas frecuentes

É certo que o Banco de Terras desaparece?

Non, o Banco de Terras non desaparece. De feito con esta nova lei de mobilidade de terras, dótase de maior contido e funcionalidade ao Banco de Terras. O cambio que se produce é na organización estrutural, xa que o Banco de Terras deixa de estar xestionado por unha empresa e pasa a formar parte da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural (Agader), integrándose así na administración autonómica da Xunta de Galicia.

 

Coa nova lei, teño que seguir facendo a notificación de compra e venta de fincas?

Non, xa non terá que facerse a notificación. Co lei de Mobilidade de terras o Banco de Terras xa non ten dereito de adquisición preferente sobre a transmisión de predios, polo tanto xa non fará falla comunicar ao Banco de Terras a venta ou compra de fincas.

 

Para qué destinos podo arrendar as fincas do Banco de Terras?

As fincas incorporadas ao Banco de Terras serán destinadas a fins agrícolas, gandeiros, forestais, ambientais, paisaxísticos,de custodia do territorio, de infraestruturas, patrimoniais ou de regulación do patrimonio das administracións públicas, de conservación da natureza ou a outros usos vinculados a estes ou á utilización racional dos recursos naturais.

 

Para poder arrendar fincas teño que ser agricultor profesional?

Non necesariamente. Calquera persoa interesada en traballar as fincas pode arrendar predios no Banco de Terras. Naqueles casos en que dúas ou máis persoas soliciten a mesma parcela, terán preferencia aquelas que se dediquen profesionalmente á agricultura.

 

Podo arrendar a finca para facer unha plantación forestal?

Sí, a lei de mobilidade de terras permite o arrendamento de fincas con fins forestais. O regulamento que desenvolva a lei de mobilidade establecerá o procedemento e as condicións para facer este tipo de arrendamentos.

 

Estou interesado en arrendar unha finca de propietario descoñecido, podería facelo a través do Banco de Terras? Como tería que facelo?

Polo de agora non pode. Os predios de propietario descoñecido (inmobles vacantes ou en proceso de investigación) son responsabilidade da Administración Xeral do Estado. Nestes momentos estase a traballar nun convenio de colaboración entre o Banco de Terras e o Estado, de xeito que o Banco de Terras poida xestionar esas fincas ofrecéndoas en arrendamento mentres non se clarifique a súa titularidade.

 

¿Podo arrendar a terra e as instalacións da miña explotación a través do Banco de Terras?

A terra si, pero as instalacións non poderán ser arrendadas a través do Banco de Terras. O que si pode facer o Banco de Terras é darlle publicidade a esas instalacións, poñer en contacto a Propietario e Arrendatario e incluso asistencia técnica na formalización do contrato, pero só poderá arrendar a través do Banco de Terras as terras da explotación.

 

Estou interesado en mercar unha finca do Banco de terras, podo facelo? ¿Que tería que facer?

A lei de mobilidade de terras contempla a posibilidade de que o Banco de Terras poida adxudicar en propiedade predios da súa titularidade. A lei establece só dous mecanismos de transmisión Poxa pública ou Adxudicación directa. O regulamento que desenvolva a lei establecerá o procedemento e os mecanismos para solicitar estas fincas.

 

Eu son propietario de fincas e quero incorporalas ao Banco de Terras. ¿Qué garantías me
ofrece o Banco de Terras?

O Banco de Terras ofrece todas as garantías. A finca será devolta ao propietario en boas condicións de uso e o Banco de Terras pagará a renda ao propietario puntualmente, aínda que o agricultor non pague.

 

¿Podo fixar un prezo para as miñas fincas ou fíxao o Banco de Terras?

Si, calquera propietario de terras pode fixar un prezo para as súas fincas no momento de incorporalas ao Banco de Terras. O Banco de Terras ten un prezo calculado e aprobado polo Consello da Xunta de Galicia para cada finca, e é este o prezo polo que ofrece todas as garantías.

 

E como propietario, por canto tempo incorporo as fincas ao Banco de Terras?

Vostede como propietario, ao facer un encargo de mediación ao Banco de Terras, incorpora a súa finca por tempo indefinido. Vostede poderá dar de baixa a finca en calquera momento, salvo que esta fose cedida a terceiros en cuxo caso se deberá respectar o contrato de arrendamento. En todo caso, o Banco de Terras comunicaralle ao propietario que a súa finca vai a ser arrendada indicando o prezo e o prazo do arrendamento antes da entrada en vigor de dito arrendamento.

 

E eu como arrendatario, podo ofertar un prezo polas fincas que quero arrendar?

Si, o arrendatario no momento de facer a solicitude da finca pode ofertar o prezo polo que estaría disposto a arrendar dita finca. O prezo ofertado, a maiores doutros factores, será tido en conta no caso de existir concorrencia de solicitudes.

 

¿Por canto tempo podo arrendar unha finca do Banco de Terras?

A lei de mobilidade de terras establece prazos máximos de arrendamento en función do destino que se lle de á finca. Así para destinos forestais o prazo máximo será de 70 anos e para o resto de casos será de 30 anos. En todo caso, se houbera acordo mutuo entre propietario e arrendatario, respectarase o prazo pactados por eles.

 

Outro agricultor tamén está interesado nas fincas. Quen ten preferencia?

No caso de concorrencia de solicitudes, establécense uns criterios de adxudicación. O Banco de Terras establecerá unha táboa de concorrencia na que se indicarán os factores a ter en conta á hora de adxudicar un arrendamento (a modo de exemplo poderían ser: ser lindeiro da finca solicitada, ser agricultor mozo, ser agricultor profesional, etc).

 

Pode o agricultor arrincar os marcos ou os muros da finca?

Non pode alterarse ningún elemento singular da finca sen permiso do propietario (marcos, muros, peches, cortar árbores, ...)

 

Qué pasa se o agricultor deixa de pagar ou deixa a finca estragada?

O Banco de Terras fará efectivo periodicamente o pago da renda ao propietario, aínda que o arrendatario deixe de pagar, mentres non se resolva o contrato. No caso de deixar a finca en malas condicións, o Banco de Terras, rematado o arrendamento, garantirá o rescate da finca en boas condicións de uso.

 

Podo incorporar as miñas fincas de labradío ao banco de terras e pedir que como renda ao
agricultor me pague en especias?

A lei establece que se poderá facer a cesión das fincas por calquera negocio xurídico válido en dereito, incluso se pode facer a cesión a título gratuíto. En todo caso, de pactarse un pago da renda en especias, establecerase o seu valor monetario equivalente co fin de que Banco de Terras garanta esa renda.

 

Teño que pagar algo por usar o Banco de Terras?

A incorporación de fincas no Banco de Terras é totalmente gratuíta, así como as súas xestións. No caso de que a finca fose arrendada, o Banco de Terras establece unha comisión do 1% do prezo do arrendamento, que descontará no abono dos recibos ao propietario.