Formulario de Inscrición / Registration Form

interreg-europe


Desexo inscribirme no evento organizado pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que terá lugar no Hotel Palacio del Carmen en Santiago de Compostela o vindeiro día 30 de xuño de 2023.

I wish to register for the event organized by the Galician Rural Development Agency that will take place at the Hotel Palacio del Carmen in Santiago de Compostela on June 30, 2023.

* Campos obrigatorios / Obligatory boxes

INFORMACIÓN BÁSICA SOBRE PROTECCIÓN DE DATOS PERSOAIS

×

Responsable do tratamento: Xunta de Galicia - Consellería do Medio Rural
Finalidade do tratamento Recoller información de inscrición.
Lexitimación para o tratamento: Consentimento da persoa interesada
Destinatarios dos datos Non se prevén comunicacións a terceiros.
Exercicio de dereitos As persoas interesadas poderán acceder, rectificar e suprimir os seus datos, así como exercitar outros dereitos a través da sede electrónica da Xunta de Galicia ou nos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común, según se recolle en https://www.xunta.gal/exercicio-dos-dereitos
Contacto delegado de protección de datos e información adicional https://www.xunta.gal/proteccion-datos-persoais