Edicións anteriores dos Premios Agader

8ª Edición 9ª Edición 10ª Edición 11ª Edición 12ª Edición

 

 

 

 

 

Convocatoria

Descarga a convocatoria facendo clic aquí.

 

Destinatarios

Poderán presentar candidaturas aos Premios Agader ás Iniciativas de Desenvolvemento Rural as persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.

Non se poderán presentar as iniciativas: que obtivesen premio nalgunha das anteriores edicións dous premios, que se atopen en fase de deseño ou execución na data de publicación da convocatoria do premio, que se desenvolvan nos sectores da pesca e acuicultura ou que estean relacionadas coa exportación a terceiros países ou a Estados membros.

 

Documentación a presentar

As candidaturas, formalizadas nos modelos oficiais que se publican como anexo II, anexo III e anexo IV á resolución pola que se convocan os premios conterán a seguinte información:

· Denominación da candidatura
· Datos do solicitante ou representante (no caso de entidades): Nome, DNI/NIF, enderezo, teléfono e persoa de contacto
· Breve descripción (máximo 2000 caracteres) que recolla os aspectos que se consideren máis relevantes, valiosos ou atractivos de cara á súa valoración

Poderase xuntar calquera documentación que o promotor considere interesante, tal como cartas de apoio, publicacións, fotografías, outros documentos gráficos e, en xeral, calquera outra que contribúa a fortalecer a iniciativa que se presenta.

 

Prazo para presentación

O prazo para presentar as candidaturas rematará o 18 de xuño de 2018.

 

Dotación

Os premios constarán dun diploma e dunha dotación en metálico de 10.000 €.

 

Categorías

Cada iniciativa só poderá presentarse a unha das seguintes categorías:

· Mozos
· Proxectos culturais e de recuperación patrimonial
· Proxectos de interese social
· Turismo
· Sector agro-gandeiro
· Mulleres
· Innovación tecnolóxica
· Loita contra o abandono e en prol da mobilidade de terras

 

Forma de presentación

As solicitudes presentaranse preferiblemente por vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica dá Xunta de Galicia.

A presentación electrónica será obrigatoria para as persoas xurídicas, as entidades sen personalidade xurídica, as persoas que exerzan unha actividade profesional para a que se requira colexiación obrigatoria para os trámites e actuacións que realicen coas administracións públicas no exercicio da súa actividade profesional e as persoas que representen un interesado que estea obrigado a relacionarse electronicamente coa administración.

As persoas físicas tamén poderán presentar a candidatura de xeito presencial dirixida a Agader, (A Barcia, 56. Laraño. 15897 Santiago de Compostela).

 

Información

Poderase obter documentación normalizada ou información adicional a través dos seguintes medios:

· Na nosa propia páxina web no apartado de Premios Agader
· Na Guía de Procedementos e Servizos
· No teléfono de Agader 981 545 858
· De forma presencial en Agader, A Barcia 56, Laraño. 15897 Santiago de Compostela, con cita previa no teléfono 981 545 858.

 

Documentación