Vostede está aquí

Normativa Leader

Normativa Comunitaria

27/11/2007
Regulamento (CE) núm. 1396/2007 da Comisión do 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) núm. 1975/2006

Regulamento (CE) núm. 1396/2007 da Comisión do 28 de novembro de 2007 que corrixe o Regulamento (CE) núm. 1975/2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello, no que respecta á aplicación dos procedimentos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural.

13/06/2007
Lei 9/2007 de subvencións de Galicia

Lei 9/2007, do 13 de xuño, de subvencións de Galicia.

13/06/2007
Plan Galego de Controis FEADER

O Plan Galego de Controis FEADER establece principios básicos e disposicións particulares en materia de planificación e execución dos controis nas medidas de desenvolvemento rural incluídas no PDR de Galicia.

20/12/2006
Mapa de axudas rexionais 2007-2013

Axuda estatal núm. 626/2006 - España. Mapa de axudas rexionais 2007-2013.

15/12/2006
Regulamento (CE) núm. 1974/2006 da Comisión do 15 de decembro de 2006 (aplicación FEADER)

Regulamento (CE) núm. 1974/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).

15/12/2006
Regulamento (CE) núm. 1998/2006 da Comisión do 15 de decembro de 2006 (axudas minimis)

Regulamento (CE) núm. 1998/2006 da Comisión, do 15 de decembro de 2006, relativo á aplicación dos artígos 87 e 88 do Tratado ás axudas de minimis.

07/12/2006
Regulamento (CE) núm. 1975/2006 da Comisión do 7 de decembro de 2006

Regulamento (CE) núm. 1975/2006 da Comisión, do 7 de decembro de 2006, polo que se establecen disposicións de aplicación do Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello no que respecta á aplicación dos procedimentos de control e a condicionalidade en relación coas medidas de axuda ao desenvolvemento rural.

05/09/2006
Regulamento (CE) núm. 1320/2006 da Comisión do 5 de setembro de 2006 (Transición Feader)

Regulamento (CE) núm. 1320/2006 da Comisión, do 5 de setembro de 2006, polo que se establecen normas para a transición á axuda ao desenvolvemento rural establecida no Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello.

31/07/2006
Corrección de erros do Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello do 11 de xullo de 2006

Corrección de erros do Regulamento (CE) nº 1083/2006 do Consello, de 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión e derógase o Regulamento (CE) nº 1260/1999.

21/07/2006
Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003 do 17 de novembro

Real decreto 887/2006, do 21 de xullo, polo que se aproba o Regulamento da Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE núm. 176, do 25.07.2006).

Documentación
11/07/2006
Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello do 11 de xullo de 2006 (Fondos Europeos)

Regulamento (CE) núm. 1083/2006 do Consello, do 11 de xullo de 2006, polo que se establecen as disposicións xerais relativas ao Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional, ao Fondo Social Europeo e ao Fondo de Cohesión, e se deroga o Regulamento (CE) núm. 1260/1999.

04/03/2006
Directrices sobre as axudas de Estado de finalidade rexional para o período 2007-2013

Directrices sobre as axudas de Estado de finalidade rexional para o período 2007-2013 (2006/C 54/08).

(Texto pertinente a efectos do EEE)

20/09/2005
Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello do 20 de setembro de 2005 (FEADER)

Regulamento (CE) núm. 1698/2005 do Consello, do 20 de setembro de 2005, relativo á axuda ao desenvolvemento rural a través do Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (FEADER).

21/06/2005
Regulamento (CE) núm. 1290/2005 do Consello do 21 de xuño de 2005

Regulamento (CE) núm. 1290/2005 do Consello, do 21 de xuño de 2005, sobre a financiación da política agrícola común.

17/11/2003
Lei 38/2003 xeral de subvencións do 17 de novembro

Lei 38/2003, do 17 de novembro, xeral de subvencións (BOE 276, do 18.11.2003).