Novas

08.06.2021
Resolución pola que se aumenta a dotación orzamentaria para proxectos de cooperación (submedida 19.3 da medida Leader)
Resolución do 31 de maio de 2021 pola que se amplía a dotación orzamentaria da Resolución do 24 de setembro de 2018 pola que se convocan subvencións para a execución de proxectos ao abeiro da submedida 19.3 (cooperación no ámbito de Leader), da medida Leader do Programa de desenvolvemento rural de Galicia 2014-2020, para as anualidades 2018 e 2019, cofinanciadas co Fondo Europeo Agrícola de Desenvolvemento Rural (código de procedemento MR710A)