Lexislación e normativa

Lexislación

· Lei de Recuperación da terra agraria de Galicia
· Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia (METAGA)

 

Normativa

· Acordo do Consello de Dirección do 30 de maio de 2022 polo que se regulan e aproban as condicións xerais en que se realizará a prestación dos servizos do Banco de Terras de Galicia
· Resolución do 30 de maio de 2022 da Dirección Xeral da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural pola que se aproba o modelo normalizado de contrato de arrendamento de predio incorporado ao Banco de Terras de Galicia
· Acordo do Consello de Dirección do 20 de abril de 2022 que establece as regras para a xestión dos arrendamentos de predios incorporados ao Banco de Terras de Galicia
· Acordo do Consello de Dirección do 20 de abril de 2022  polo que se delegan na persoa titular da Dirección Xeral da Agader as competencias que lle corresponden ao Consello Reitor da Agader definidas nos artigos 111.2 e 115.3 da Lei 11/2021, do 14 de maio, de recuperación da terra agraria de Galicia
· Orde do 19 de abril de 2022 pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia no estado de dispoñible en concorrencia (procedemento MR711B)
· Acordo do Consello de Dirección do 23 de xuño de 2020 polo que se delegan na persoa titular da Dirección Xeral competencias sobre proxectos de mobilización de terras e mais aldeas modelo
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 20 de febreiro de 2020, polo que se identifica e se declara unha zona de actuación para a aplicación dun proxecto de mobilización de terras
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 20 de febreiro de 2020, polo que se identifican e se declaran zonas de actuación para a aplicación de varios proxectos de aldeas modelo
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 20 de febreiro de 2020, polo que se modifica o perímetro de actuación integral correspondente ao proxecto de mobilización de terras de Osmo, no Concello de Cenlle (Ourense)
· Orde do 25 de novembro de 2019 pola que se modifica a Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia (código de procedemento MR711B)
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 12 de novembro de 2019, polo que se identifican e declaran zonas de actuación para a aplicación de proxectos de mobilización de terras (aldeas modelo)​
· Orde do 19 de setembro de 2019 pola que se regula a presentación electrónica de solicitudes de arrendamento de predios rústicos incorporados ao Banco de Terras de Galicia (código de procedemento MR711B)
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 7 de agosto de 2019, polo que se identifica e declara unha zona de actuación para a aplicación dun proxecto de mobilización de terras (aldea modelo)
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 8 de febreiro de 2019, polo que se identifican e declaran zonas de actuación para a aplicación de proxectos de mobilización de terras
· Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 7 de febreiro de 2019, polo que se aproban os prezos de referencia para os arrendamentos dos predios integrados no Banco de Terras de Galicia para a súa aplicación durante o ano 2019
· Acordo do Consello de Dirección da Agader, do 19 de abril de 2018, que establece as regras de xestión das solicitudes de cesión temporal do uso e aproveitamento de predios que integran o Banco de Terras de Galicia
· Convenio coa Administración Xeral do Estado para a xestión de fincas de propietarios descoñecidos (en castelán)
· Modelo normalizado de condicións xerais para a contratación
· Modelo normalizado de contrato de arrendamento
· Acordo aprobación denegación arrendamento por débedas
· Acordo aprobación criterios de adxudicación (abril 2015)
· Acordo de aprobación do procedemento de recoñecemento da titularidade de parcelas a concellos ao abeiro da Metaga