Lexislación e normativa

Lexislación

· Lei de Mobilidade de Terras
· Lei de Mellora da Estrutura Territorial Agraria de Galicia (METAGA)

 

Normativa

· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 12 de novembro de 2019, polo que se identifican e declaran zonas de actuación para a aplicación de proxectos de mobilización de terras (aldeas modelo)​
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 7 de agosto de 2019, polo que se identifica e declara unha zona de actuación para a aplicación dun proxecto de mobilización de terras (aldea modelo)
· Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 8 de febreiro de 2019, polo que se identifican e declaran zonas de actuación para a aplicación de proxectos de mobilización de terras
· Acordo do Consello da Xunta de Galicia, do 7 de febreiro de 2019, polo que se aproban os prezos de referencia para os arrendamentos dos predios integrados no Banco de Terras de Galicia para a súa aplicación durante o ano 2019
· Acordo do Consello de Dirección da Agader, do 19 de abril de 2018, que establece as regras de xestión das solicitudes de cesión temporal do uso e aproveitamento de predios que integran o Banco de Terras de Galicia
· Convenio coa Administración Xeral do Estado para a xestión de fincas de propietarios descoñecidos (en castelán)
· Modelo normalizado de condicións xerais para a contratación
· Modelo normalizado de contrato de arrendamento
· Acordo aprobación denegación arrendamento por débedas
· Acordo aprobación criterios de adxudicación (abril 2015)
· Acordo de aprobación do procedemento de recoñecemento da titularidade de parcelas a concellos ao abeiro da Metaga