Premios ao Desenvolvemento Rural

premios_xiv_convocatoria.png  

Convocatoria

Descarga a convocatoria facendo clic aquí.

 

Destinatarios

Persoas físicas ou xurídicas de natureza privada.

 

Documentación a presentar

· Solicitude, (anexo II)
· Descrición da iniciativa, cun máximo de 5.000 caracteres (anexo III)
· Documento acreditativo da constitución da entidade
· Poder suficiente da persoa representante para actuar no nome da entidade solicitante
· Autorización da representación, no caso de persoas físicas que actúen a través de representante (anexo IV)
· Calqueira outra documentación que o promotor da iniciativa considere interesante para fortalecer a candidatura que se presenta (cartas de apoio, publicacións, fotografías, etc.)

 

Prazo

O prazo para presentar as candidaturas rematará o 20 de febreiro de 2023.

 

Premios

Os premios constarán dun diploma e dunha dotación en metálico de 10.000€.

 

Categorías

Cada iniciativa só se podeá presentar a unha das seguintes categorías:

· Xuventude
· Paisaxe rural
· Proxectos de interese social
· Turismo
· Sector agrogandeiro
· Mulleres
· Innovación tecnolóxica
· Recuperación e posta en valor da tierra agraria

 

Forma de presentación

Vía electrónica a través do formulario normalizado dispoñible na sede electrónica de la Xunta de Galicia: https://sede.xunta.gal 

As persoas físicas non obrigadas á presentación electrónica tamén poderán presentar as solicitudes presencialmente en cualquera dos lugares e rexistros establecidos na normativa reguladora do procedemento administrativo común.

 

Máis información

Na web de Agader.

Na guía de procedementos e servizos da sede electrónica da Xunta de Galicia.

No teléfono 981 545 858 de Agader.

De forma presencial en Agader, A Barcia 56, Laraño. 15897 Santiago de Compostela, con cita previa no teléfono 981 545 858.

 

Documentación