Acordos do Consello de Dirección de Agader

Acordo do Consello de Dirección do 23 de xuño de 2020 polo que se delegan na persoa titular da Dirección Xeral competencias sobre proxectos de mobilización de terras e mais aldeas modelo.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 20 de febreiro de 2020, polo que se identifica e se declara unha zona de actuación para a aplicación dun proxecto de mobilización de terras.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 20 de febreiro de 2020, polo que se identifican e se declaran zonas de actuación para a aplicación de varios proxectos de aldeas modelo.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 20 de febreiro de 2020, polo que se modifica o perímetro de actuación integral correspondente ao proxecto de mobilización de terras de Osmo, no Concello de Cenlle (Ourense).

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 12 de novembro de 2019, polo que se identifican e declaran zonas de actuación para a aplicación de proxectos de mobilización de terras (aldeas modelo).

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 7 de agosto de 2019, polo que se identifica e declara unha zona de actuación para a aplicación dun proxecto de mobilización de terras (aldea modelo).

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 8 de febreiro de 2019, polo que se identifican e declaran zonas de actuación para a aplicación de proxectos de mobilización de terras.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 23 de novembro de 2017, polo que se aproba o cadro de persoal da Axencia Galega de Desenvolvemento Rural que se sinala no anexo.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 16 de novembro de 2016, polo que se acorda a posta en marcha do procedemento para a cualificación da aptitude de predios para os fins do Banco de Terras de Galicia, e a conseguinte atribución aos concellos da titularidade dos que no sexan aptos para tales fins.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 10 de febrero de 2016, polo que se aproban as bases reguladoras para a selección de estratexias de desenvolvemento local, para a selección e recoñecemento dos grupos de desenvolvemento rural como entidades colaboradoras na xestión da medida Leader Galicia e para a concesión da axuda preparatoria, cofinanciada co Feader no marco do PDR de Galicia 2017-2020, e se convoca o correspondente proceso de selección:

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 14 de abril de 2015, polo que se aproban as regras de xestión das solicitudes de cesión temporal do uso e aproveitamento de predios que integran o Banco de Terras de Galicia.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 17 de xullo de 2014, sobre mobilidade de terras.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 11 de xullo de 2013, polo que se modifica o Acordo do  Consello de Dirección de Agader do 20 de decembro de 2011 respecto aos prazos de presentación de solicitudes e á aplicación do punto 2 da Resolución do director xeral de Agader do 7 de agosto de 2012.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 25 de marzo de 2013, sobre criterios de adxudicación de predios no caso de concorrencia de solicitudes de cesión sobre un mesmo predio.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader, do 23 de marzo de 2012, sobre a denegación da cesión de predios aos solicitantes que teñan débedas pendentes con Agader.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader , do 23 de marzo de2012, para eximir as cesións pactadas de mutuo acordo do réxime de prazos para presentar solicitudes.

Documentación

 

Acordo do Consello de Dirección de Agader do 3 de xullo de 2012, polo que se aproba o modelo normalizado de contrato de arrendamento.

Documentación