Polígonos agroforestais

Os polígonos agroforestais perseguen a posta en produción de áreas de terra agroforestal con capacidade produtiva que están en estado de abandono ou infrautilización ou ben que contan con especiais valores ambientais, patrimoniais ou paisaxísticos que se encontran nun estado de abandono tal que provoca a deterioración dos devanditos valores