Investigación titularidade

Investigación da titularidade de inmobles en solo rústico ou en solos de núcleo rural iniciada de oficio pola Axencia Galega de Desenvolvemento Rural.

 

Documentación