Liñas de axuda

Axudas a Proxectos
Dinamizadores

Orientadas a favorecer a creación e
desenvolvemento de actividades non
agrarias nas zonas rurais; así como a
cooperación entre axentes de cadea de
distribución cara o establecemento de
canales curtos e mercados locais,
intervencións conxuntas para mitigar o
cambio climático, proxectos e prácticas
medioambientais e deseño de
plans de xestión forestal.

 

Axudas xestionadas polos Grupos
de Desenvolvemento Rural (GDR)

Os proxectos subvencionables son elixidos
polos axentes públicos e privados, que
conforman os Grupos de Desenvolvemento
Rural (GDR), dende o propio territorio,
coa finalidade de satisfacer os obxectivos
e necesidades locais, fomentando o
desenvolvemento económico e mellorando
a calidade de vida da poboación do medio
rural de Galicia.